1. Podstawowy zakres naszych usług obejmuje:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z UoR
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Zaświadczenia, rejestracje, aktualizacje NIP
 • Odbieramy dokumenty od klientów "na żądanie" własnym transportem
2. Dodatkowy zakres usług:
 • Opracowywanie wniosków kredytowych
 • Sporządzanie analiz ekonomicznych, prognoz, biznes planów
 • Dokonywanie optymalizacji wysokości podatków dla konkretnych klientów
 • Nadzór nad rachunkowością podmiotów gospodarczych (dla firm nie zatrudniających Głównego Księgowego)
 • Pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych, wybór formy prawnej prowadzonej działalności, wybór formy opodatkowania
 • Bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz objaśnienia kwestii prawnych, podatkowych, dokumentacyjnych
 • Przeprowadzanie konsultacji w miejscu prowadzenia działalności
3. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, ZUS
 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników, naliczanie składek ZUS
 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT 
 • Sporządzenie sprawozdań statystycznych (GUS)
 • Sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE 
 • Reprezentowanie Państwa firmy przed urzędami
4. Rachunkowość
 • Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont - podstawowych narzędzi rachunkowości umożliwiających efektywne zarządzanie finansami podmiotu
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych firmy
 • Udoskonalanie systemu rachunkowości, przystosowywanie powiązań informatycznych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia)
 • Opracowywanie sprawozdawczości wewnętrznej firmy
5. Gospodarka Materiałowa
 • Prowadzenie ewidencji obrotu materiałowego
 • Rozliczenie produkcji
6. Gospodarka Majątkiem Trwałym i inwestycjami
 • Opracowywanie optymalnych planów inwestycyjnych
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Rozliczanie inwestycji okresowych