Wieloletnie doświadczenie i praktyczna znajomość przepisów prawnych sprawiają, iż możemy dostosować naszą ofertę do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Dzięki naszym kompetencjom możemy kompleksowo świadczyć usługi kadrowo – płacowe w następującym zakresie:

1. Oferta kadrowo-płacowa w obszarze ubezpieczeń społecznych
 • Zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pracowników i zleceniobiorców ( formularze ZUS ZUA/ ZUS ZWUA/ ZUS ZZA)
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych(formularze ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA)
 • Przygotowywanie raportów o pobranych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób ubezpieczonych (ZUS RMUA)
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych dotyczących rozliczeń z ZUS 
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (formularze ZUS Z-3, ZUS Z-3A, ZUS Np.-7):
  • wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego
  • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego
  • wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ( formularz ZUS Rp-7)
 • Sporządzanie wniosków:
  • o ustalenie kapitału początkowego ( formularz Kp-1, Rp-6) 
  • o emeryturę ( formularz ZUS Rp-1E, Rp-6)
  • o rentę z tytułu niezdolności do pracy ( formularz ZUS Rp-1R)
  • o rentę rodzinną ( formularz ZUS Rp-2)
  • o świadczenie przedemerytalne ( formularz ZUS Rp-26) 
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS informacji o przychodach zatrudnionych lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą emerytów i rencistów
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosków o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne ( formularz ZUS S-72b)
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS zaświadczenia E-101 dotyczącego właściwego ustawodawstwa
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS rocznej informacji do celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA 
 • Prowadzenie innej korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących rozliczeń i zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego

2. Oferta kadrowo-płacowa w obszarze prawa pracy , Kodeksu cywilnego oraz ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Pomoc w tworzeniu regulaminów pracy, wynagradzania, ZFSS
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • Prowadzenie ewidencji zaświadczeń lekarskich ( wstępne, okresowe, kontrolne)
 • Prowadzenie ewidencji szkoleń z zakresu bhp ( wstępne i stanowiskowe, okresowe, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy)
 • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych ( ustalanie prawa do urlopu na podstawie posiadanej dokumentacji dotyczącej wcześniejszego zatrudnienia i wykształcenia)
 • Wystawianie na prośbę pracownika/zleceniobiorcy zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • Przygotowywanie umów cywilno-prawnych ( umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich)
 • Porady w zakresie prawidłowego wystawiania rachunków do umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie list płac i przekazywanie ich klientowi
 • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń w formie tradycyjnej
 • Naliczanie odpisów na ZFŚS
 • Przesyłanie Klientowi za pośrednictwem e-mail lub przekazywanie w formie tradycyjnej dokumentów płatniczych dotyczących miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Przygotowanie rocznej informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR, IFT-R
 • Przygotowanie rocznych informacji o przychodach ( PIT-11, PIT-40)
 • Przygotowywanie dokumentów płatniczych dotyczących podatku u osób, które jako formę opodatkowania wybrały kartę podatkową oraz sporządzanie rocznej deklaracji PIT-16A
 • Współpraca w ramach udzielonego pełnomocnictwa z organami kontroli ZUS, PIP, Urzędu Pracy

3. Oferta kadrowo-płacowa w obszarze GUS, PFRON, Urzędu Pracy

 • Sporządzanie i przekazywanie poprzez zalogowanie się na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdań statystycznych
 • Przygotowywanie wniosków o zorganizowanie stażu za pośrednictwem urzędu pracy
 • Przygotowywanie i przesyłanie do PFRON miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych
 • Przygotowywanie dokumentów płatniczych dotyczących miesięcznych wpłat do PFRON
 • Przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą